Politika integrovaného systému

Společnost přijala jednotnou politiku integrovaného systému managementu, konkretizovanou v politice kvality, v enviromentální politice a politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Tuto politiku vyhlašuje vedení společnosti jako veřejný závazek s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci i našimi obchodními partnery. Naším cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v kvalitě, která nám zajistí významné postavení na trhu.
Zabýváme se prováděním povrchové ochrany materiálů nátěrovými systémy, sanacemi betonových konstrukcí a údržbou ochranných pásem a dalšími činnostmi podle zadání investora. Společnost se zavazuje uplatňovat níže uvedené zásady:
Zákazník

 • Chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka.
 • Pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše, co je v jeho silách.
 • Každý, kdo přebírá naši práci, je zákazník a patří mu to nejlepší.

Zaměstnanec

 • Vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi všemi spolupracovníky.
 • Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat efektivnost jejich aktivit při realizaci zakázek.
 • Dlouhodobá výnosnost
 • Zavedení kvalitního systému řízení je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance.

Dodavatelé

 • Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

Dopady na životní prostředí

 • Hodnotíme dopady na životní prostředí u plánovaných zakázek již během výběrových řízení u dodavatelů materiálů.
 • Výběrem výrobků a jejich důsledným využíváním předcházíme vzniku odpadů a minimalizujeme jeho množství.
 • V přístupech k životnímu prostředí respektujeme požadavky smluvních partnerů, odběratelů a reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran.
 • Vlivy svých činností na životní prostředí zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme při ochraně životního prostředí, k informování orgánů státní a veřejné správy, územních orgánů, zaměstnanců, spolupracovníků a veřejnosti.

Řízení rizik a neshod

 • Nahlížíme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru.
 • Identifikujeme a analyzujeme rizika ohrožení života a zdraví osob, technických zařízení a životního prostředí u stávajících, plánovaných i prováděných staveb.
 • U subdodavatelů prověřujeme jejich přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k této skutečnosti přihlížíme i při jejich výběru.

Výcvik a vzdělávání zaměstnanců

 • Neustálým výcvikem a vzděláváním vedeme zaměstnance ke zvyšování úrovně vědomostí a k posilování jejich odpovědnosti v oblasti integrovaného systému managementu.

Potřebné zdroje

 • Zajišťujeme potřebné zdroje na uplatňování a udržování integrovaného systému řízení a financování aktivit v jeho působnosti.

Soulad s právními předpisy a dalšími požadavky

 • Respektování právních předpisů České republiky pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci je samozřejmou povinností všech zaměstnanců společnosti a vyžadujeme to i od subdodavatelů.

V Chomutově dne 3. 3. 2014
Zdeněk Hrdý, jednatel společnosti