dle čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
REN company spol. s r.o.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování informací od objednatele realizace studny je nezbytné pro přípravu smluv, oprávněný zájem správce i objednatele – operativnost komunikace při vyřizování přípravy smluvních dokumentů vyřizování reklamací, přiřazení plateb

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení; adresa nemovitosti, která je ve vlastnictví subjektu údajů; telefonní číslo; adresa elektronického kontaktu.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku od vypršení reklamačních lhůt dle smlouvy, tj. nejvýše 3 let. V případě, že nedošlo k uzavření smlouvy nebo byla smlouva zrušena, jsou údaje uchovávány po dobu nejvýše 1 roku.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat pouze správce osobních údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY
Místní vodoprávní úřad, stavební úřad, hydrogeolog, proutkař.

POUČENÍ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro realizaci studny.

Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů.

Správce předá bez zbytečného odkladu Subjektu údajů informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.